Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality

Το TACOHEQ είναι ένα έργο interreg που στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία COVID-19 σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Τουρκία. Το έργο στοχεύει στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, η εκπαίδευση και το διοικητικό προσωπικό στη διαδικασία της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και μεθόδων εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο σκοπεύει να αναπτύξει ειδικά μαθήματα για διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Βιοπληροφορική και τις Βάσεις Δεδομένων και να δημιουργήσει μια μεθοδολογία για τη μετάβαση από την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί πέρα από την τρέχουσα συνεργασία.

Υπόβαθρο

Το έργο σχετίζεται με την προτεραιότητα «Καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή», καθώς θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ, που θα επιτρέψουν στα πανεπιστήμια, τους καθηγητές και κυρίως τους φοιτητές να διατηρήσουν το ποιοτικό επίπεδο της εκπαίδευσής τους σε συνθήκες Πανδημία Covid 19 ή άλλη παρόμοια έκτακτη κατάσταση. Τα διαδικτυακά εξ αποστάσεως μαθήματα Βιοπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα αναπτύξουν τις ψηφιακές ικανότητες των μαθητών και θα αντιπροσωπεύουν μια ουσιαστική καινοτομία στη μαθησιακή διαδικασία ως αποτέλεσμα μιας βαθιάς ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, που πρόκειται να υλοποιηθούν από το έργο εταίρους στο πλαίσιο των πνευματικών προϊόντων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Η παγκόσμια κατάσταση έχει ήδη αλλάξει ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid 19 και οι αλλαγές θα είναι μη αναστρέψιμες και πιο δυναμικές από τον ρυθμό με τον οποίο θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Η αγορά εργασίας αλλάζει εκθετικά και το πρόβλημα με την αντιμετώπιση του κατάλληλου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού αυξάνεται. Η τρέχουσα κατάσταση συνδυάζεται με άλλους διάφορους παράγοντες – τον τρόπο ζωής αλλαγές, η αυξανόμενη πιθανότητα για εργασία εξ αποστάσεως ή εξ αποστάσεως συνδέεται στενά όχι μόνο με την πανδημία αλλά και με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται επί του παρόντος είναι πολύ περισσότερο εντάσεως ψυχικής παρά σωματικής εργασίας και ούτω καθεξής. Για να απαντηθεί αυτή η αυξανόμενη τάση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγκάζονται να συμπεριλάβουν νέες προσεγγίσεις εκπαιδευτικών μεθόδων και οργάνων, νέες συλλαβές, συμπληρωματικά μέτρα, και την ανάπτυξη ειδικών ομάδων μάθησης, προγραμμάτων ή κόμβων, τη δημιουργία νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και διαδικασίες καθοδήγησης που προσφέρονται στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την τόνωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της σκέψης μεταξύ των μαθητών, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέου τρόπου διδασκαλίας μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που είναι αποτελέσματα της πανδημίας. Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη, την τόνωση και την προώθηση νέων στάσεων, σκέψης και συμπεριφοράς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ένα μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού ηλικίας 16+ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάποια έλλειψη σταθερών ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα τμήματα της κοινωνίας τείνουν να συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα με χαμηλότερη ειδίκευση και χαμηλότερα αμειβόμενα επαγγέλματα και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση θα μπορούσε να αποκλειστεί από την αγορά εργασίας. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει ακόμη πιο σκληρά τους νέους φοιτητές που έχουν συνήθως υψηλά κίνητρα να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HE) υψηλής ποιότητας, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν διαφορετικά εμπόδια από περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της εγκεκριμένης γνώσης και της πρακτικής και ένας από τους τομείς όπου απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες είναι οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με έμφαση στη νέα τεχνολογία. Μια στροφή προς πιο προσιτές ψηφιακές πρακτικές και μια ευρύτερη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού για όλους τους μαθητές είναι απαραίτητη.

Για να απαντηθεί αυτή η αυξανόμενη τάση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγκάζονται να συμπεριλάβουν νέες προσεγγίσεις εκπαιδευτικών μεθόδων και οργάνων, νέες συλλαβές, συμπληρωματικά μέτρα και την ανάπτυξη ειδικών ομάδων μάθησης, προγραμμάτων ή κόμβων, τη δημιουργία νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και διαδικασίες καθοδήγησης προσφέρεται σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, το TACOHEQ είναι ένα έργο διάρκειας 22 μηνών για την ενδυνάμωση των πανεπιστημίων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Τουρκία, συνάπτοντας νέες στρατηγικές συνεργασίες, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκόσμια πανδημία του Covid 19 και μελλοντικά παρόμοια γεγονότα που θα απαιτήσουν την -Γραμμικές εξ αποστάσεως προπονήσεις. Το έργο θα εντοπίσει τις κύριες ελλείψεις και δυσκολίες στη διαδικασία των on-line εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που αντιμετώπισαν οι φοιτητές, το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων που συμμετέχουν τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας του Covid 19. Αυτές οι προκλήσεις θα είναι αναλυθεί σε βάθος από έμπειρους συνεργαζόμενους οργανισμούς – Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης (Βουλγαρία) και Udruzenje gradjana Osvezenje (Σερβία) και σχετικά ευρήματα και συστάσεις θα γίνουν σε ειδικό έγγραφο. Μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη μιας on-line απόστασης θα αναπτυχθούν μαθήματα Βιοπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν ειδικά μαθήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε απευθείας σύνδεση στη Βιοπληροφορική και τις Βάσεις Δεδομένων από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια – South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad (Βουλγαρία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ, Ελλάδα), Çanakkale Onsekiz Mart Πανεπιστήμιο (Τουρκία). Ως αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να είναι διαθέσιμη μια πλήρης μεθοδολογία και σε απευθείας σύνδεση μαθήματα Βιοπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων, για μετάβαση από την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως on-line, η οποία θα είναι έτοιμη να εφαρμοστεί όχι μόνο από το έργο εταίρους, αλλά και από πανεπιστήμια πέραν της τρέχουσας εταιρικής σχέσης. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος θα είναι σημαντικός όσον αφορά την ικανότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχουν καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους μάθησης σε προκλητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον που απαιτούν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις προκειμένου να διατηρηθεί το ποιοτικό επίπεδο της εκπαίδευσής τους.

Η ιδέα του έργου TACOHEQ περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτόμα στοιχεία, βασισμένα στην περιορισμένη ακόμα εμπειρία στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Καινοτόμος προσέγγιση:

Η πρώτη ανακοινωθείσα παγκόσμια πανδημία του ιού Covid 19 έχει φέρει άνευ προηγουμένου προκλήσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναγκάστηκαν να περάσουν από τις προπονήσεις πρόσωπο με πρόσωπο σε προπονήσεις εξ αποστάσεως και το μεγαλύτερο μέρος τους δεν ήταν προετοιμασμένο, καθώς δεν είχαν προετοιμάσει τα προγράμματα σπουδών τους για μια τέτοια μετάβαση λόγω έλλειψης μεθοδολογιών, τρόπου υλικό διδασκαλίας, παρουσίασης και πολλοί άλλοι λόγοι που δεν έχουν ακόμη πλήρως εντοπιστεί, καθώς η πανδημία έχει ανακοινωθεί σχετικά πρόσφατα, επομένως δεν έχουν μελετηθεί όλες οι επιπτώσεις και οι συνέπειες και ίσως ακόμη δεν είναι ακόμη αρκετά σαφείς, καθώς πιθανότατα θα εμφανιστούν στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προβλεπόμενη Ανάλυση των δεδομένων, βασισμένη σε πραγματοποιηθείσες εθνικές έρευνες και ομάδες εστίασης θα είναι στην ουσία ένα καινοτόμο εργαλείο που θα σκιαγραφεί τη μεθοδολογία και τους τρόπους μετατροπής ενός μαθήματος F2F σε διαδικτυακά εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας υπόψη λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του Covid 19.

Καινοτομία προγράμματος σπουδών:

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Βιοπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων θα είναι εντελώς νέα όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η εισαγωγή των εκπαιδευτικών ενοτήτων στα πανεπιστήμια (π.χ. θέματα σε υφιστάμενους κλάδους / νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας που εφαρμόζονται σε υφιστάμενους κλάδους / προαιρετικές ενότητες / επιπλέον μαθήματα), που πληρούν όλες τις τοπικές απαιτήσεις ποιότητας, θα καινοτομήσει τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και θα τα επιτρέψει να είναι αποτελεσματικά στην κύριος στόχος τους, δηλαδή η μάθηση και η διδασκαλία στις συνθήκες της πανδημίας Covid 19. Αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει ερευνητές τόσο σε ανώτερες θέσεις όσο και φοιτητές, και θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη συμπερίληψη φοιτητών από διεθνείς ανταλλαγές. Αρχικά θα εκπαιδευτεί μια ομάδα καθηγητών από κάθε πανεπιστήμιο ανά ίδρυμα, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Τα προγράμματα θα τοπικοποιηθούν ώστε να ταιριάζουν στα ποικίλα ακαδημαϊκά και πολιτιστικά πλαίσια και θα ενσωματωθούν για να υποστηρίξουν την παροχή βιώσιμων δεξιοτήτων πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.

Ο κύριος εταίρος και αιτών οργανισμός στο πλαίσιο του έργου – Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Neofit Rilski» – Μπλαγκόεβγκραντ, έχει δημιουργήσει τη σύμπραξη με βάση τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να γίνει μια υγιής αναλυτική έκθεση με σχετικά ευρήματα και συστάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο αιτών οργανισμός επικοινώνησε με διάφορες ΜΚΟ με εκτενή αναλυτική εμπειρία και επέλεξε τις καλύτερες – το Κέντρο Έρευνας και αναλύσεις και Udruzenje gradjana Osvezenje. Προκειμένου το έργο να έχει ευρύτερο διεθνή αντίκτυπο, ο αιτών οργανισμός επικοινώνησε με πολλά πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να εισαγάγουν μαθήματα εξ αποστάσεως σε απευθείας σύνδεση για τη Βιοπληροφορική και τις βάσεις δεδομένων. Μεταξύ όλων των επαφών έντονο ενδιαφέρον και δέσμευση έδειξαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο του Τσανάκκαλε Onsekiz Mart. Έτσι, η υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου θα έχει διασυνοριακό αντίκτυπο, θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές διαφορές και θα είναι καλύτερα εφαρμόσιμη σε άλλα ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια πέραν της εταιρικής σχέσης του έργου. Όλοι οι συνεργάτες του έργου έχουν εφαρμόσει το έργο Erasmus + πριν από την τρέχουσα εφαρμογή.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Όλες οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται στην επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και στόχων του έργου. Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων εξ αποστάσεως Βιοπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων θα διευκολύνει την εφαρμογή των IO2 και IO 3 που θα χρησιμοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία τουλάχιστον 250 φοιτητών στα τρία συνεργαζόμενα πανεπιστήμια – τουλάχιστον 100 φοιτητές στη βιοπληροφορική και τουλάχιστον 150 φοιτητές σε Βάσεις Δεδομένων. Επιπλέον, οι τέσσερις εκδηλώσεις πολλαπλασιαστή που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου θα έχουν κύριο στόχο να γνωρίσουν τουλάχιστον 80 καθηγητές Για την υλοποίηση των πνευματικών προϊόντων προγραμματίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και πρωταγωνιστικοί ρόλοι:

Συνεργάτες

SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI Udruzenje gradjana Osvezenje Center for Research and Analysis

Νέα και Ανακοινώσεις

Παραδοτέα